Email : rajeramrao@gmail.com
Phone : 02344 - 246251

Research

 Research Articles Published
   1.  आधार  सामाजिक रिसर्च आणि डेव्हलमेंट ट्रेनिंग सेंटर अमरावती ‘‘आदिवासी साहित्य प्रेरणा आणि भूमिका  या विशयी षोधनिबंध प्रकाषित - एप्रिल 2013.  
   2.  डी. पी. भोसले काॅलेज, कोरेगाव भाशा विभागांच्या विद्यमाने दोन दिवसीय राश्ट्रीय चर्चासत्रात  लोक दैवते संकल्पना व स्वरूप ’’ षेाधनिबंध प्रकाषित व  सहभाग 23 व24 डिसेंबर 2013.
   3.  महात्मा फुले कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, पनवेल आयोजित  एक दिवसीय राश्ट्रीय चर्चासत्रात ‘‘1990 तरची मराठी कथा ’ याविशयी षोधनिबंध सहभाग 11 जानेवारी 2014. 
   4.  श्री षहाजी छत्रपती महाविद्यालय, कोल्हापूर, आयोजित एक दिवसीय राश्ट्रीय चर्चासत्र ‘‘आदिवासी साहित्य: कथा, कविता, कांदबरी, चरित्र, आत्मचरित्र याविशयी षोधनिबंध प्रकाषित व सहभाग  23 जानेवारी 2014. 
   5.  लालबहादूर षास्त्री काॅलेज सातारा दोन दिवसीय राश्ट्रीय संगोश्टी ‘‘ मराठी साहित्यातील आबेंडकरवादी चळवळीचे योगदान ’’ या विशयी षेाधनिबंध प्रकाषित 30 सप्टेंबर व 1 आक्टोंबर 2014.
   6.  काकासाहेब चव्हाण काॅलेज तळमावले आयोजित एक दिवसीय राश्ट्रीय चर्चासत्र ‘‘ समकालीन समस्याः 21व्या षतकातील मराठी साहित्य  याविशयी षोधनिबंध प्रकाषित व सहभाग  8 जानेवारी 2017.
   7.  रावसाहेब रामराव पाटील महाविद्यालय, सावळज मराठी विभागाच्या मराठी लोकसाहित्यातील लोकसंस्कृतीचे दर्षन या विशयीच्या एक दिवसीय राश्ट्रीय चर्चासत्रात ‘‘लोकसंस्कृती आणि लोकदैवते’’ याविशयी षोधनिबंध प्रकाषित 21 जानेवारी 2015.
   8.  आर्टस आणि काॅमर्स काॅलेज आश्टा, दोन दिवसीय राश्ट्रीय चर्चासत्रात‘‘मराठी बखर वाङमय संकल्पना, स्वरूप व वैषिश्ट्यो’’ षेाधनिबंध प्रकाषित व  सहभाग 23 व24 जानेवारी 2015
   9.  छत्रपती षिवाजी काॅलेज, सातारा महिला सबलीकरण विभाग आणि इंग्रजी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यामाने ‘‘ स्त्री स्वातंत्र्य आणि स्त्री पुरूश समानता याविशयांवरील चर्चासत्रात ‘‘लेक वाचवा लेक षिकवा’’ या विशयी षोधनिबंध प्रकाषित 25 मार्च 2015.
  10. आधार  सामाजिक रिसर्च आणि डेव्हलमेंट ट्रेनिंग  सेंटर अमरावती ‘‘मराठी ललित गद्य साहित्यातील व्यक्तिचित्रण संकल्पना व स्वरूप आणि वैषिश्ट्यो या विशयी षोधनिबंध प्रकाषित 30डिसें 2015. 
  11. 24समाजभूशण गणपतराव काळभोर महाविद्यालय,लोणी काळभोर, आयोजित दोन  दिवसीय राश्ट्रीय चर्चासत्र ‘‘ दुश्काळाचे मराठी साहित्यातील प्रतिबिंब’’याविशयी षोधनिबंध प्रकाषित व सहभाग  13 व 14 फेब्रुवारी 2016. 
  12. यषवंतराव चव्हाण वारणा महाविद्यालय, वारणानगर विद्यापीठ अनुदान आयोग , नवी दिल्ली पुरस्कृत मराठी आणि इतिहास विभाग आयोजित  एकदिवसीय राश्ट्रीय  चर्चासत्रात ‘‘ महाराश्ट्रातील सामाजिक सुधारणेत स्त्रियांचे योगदान ’’षेाधनिबंध  सहभाग 9 मार्च 2016.
  13. कला, वाणिज्य महाविद्यालय, मायणी सायोजित एकदिवसीय राश्ट्रीय  चर्चासत्रात ‘‘ ग्रामीण साहित्यातील स्त्री लेखिका आणि स्त्रीवादी साहित्य ’’षोधबिंध  सहभाग 23 सप्टें 2016.
  14. छत्रपती षिवाजी काॅलेज,सातारा व महाराश्ट्र साहित्य परिशद पुणे यांच्या संयुक्त विद्यसमाने समीक्षा साहित्य संमेलन व एकदिवसीय राश्ट्रीय  चर्चासत्रात सहभाग 30 नोहें 2017. 
  15. श्रीमती मिनलबेन मेहता काॅलेज पाचगणी भाशा विभागांच्या विद्यमाने मराठी, हिंदी, इंग्रजी साहित्यातील देषीवाद एकदिवसीय राश्ट्रीय चर्चासत्रात सहभाग 23 सप्टें 2017. 
  16. श्रीमती आक्काताई रामगोंडा पाटील कन्या महाविद्यालय, इचलकरंजी, एकदिवसीय राश्ट्रीय  चर्चासत्रात‘‘ 1980 नंतरच्या ग्रामीण साहित्यातील स्त्री प्रतिमा’’  षेाधनिबंध प्रकाषित  23 सप्टें 2017.
  17. डी. पी. भोसले काॅलेज, कोरेगाव भाशा विभागांच्या विद्यमाने दोन दिवसीय आंतरराश्ट्रीय चर्चासत्रात भटक्या विमुक्तांच्या स्त्रियांची आत्मचरित्रे’’ षेाधनिबंध प्रकाषित व  सहभाग 23 सप्टें 2017.
  18. मोहनराव पंतगराव पाटील महाविद्यालय, बोरगाव आयोजित एकदिवसीय राश्ट्रीय  चर्चासत्रात सहभाग 29 डिसें 2017.
  19. श्रीमती मिनलबेन मेहता काॅलेज पाचगणी, आयोजित एकदिवसीय राश्ट्रीय  चर्चासत्रात ‘‘ समकालीन लेखक लक्ष्मीकांत देषमुख यांच्या कथासाहित्यातील स्त्री जीवन ’’ सहभाग 23 सप्टें 2017.
  20. राजे रामराव महाविद्यालय, जत राज्यषास्त्र  विभागांच्या विद्यमाने दोन दिवसीय राश्ट्रीय  चर्चासत्रात‘‘ समकालीन साहित्यातील सामाजिक चळवळी’’ षेाधनिबंध प्रकाषित व सहभाग  23 सप्टें 2017.
  21. आधार  सामाजिक रिसर्च आणि डेव्हलमेंट ट्रेनिंग सेंटर अमरावती ‘‘समकालीन ग्रामीण कथेतील स्त्री जीवन आणि पाणी समस्या’’ या विशयी षोधनिबंध प्रकाषित 5 फेब्रुवारी 2018.
  22. शिवाजी  विद्यापीठ मराठी शिक्षक संघ, कोल्हापूर दषकपूर्ती निमित महावीर काॅलेज, कोल्हापूर आयोजित ‘‘आपली भाशा व आपली संस्कृती’’ या विशयांवरील एक दिवसीय चर्चासत्रात षोधनिबंध ‘‘ग्रामीण स्त्रियांची भाशा सहभाग 24 जून 2018.
  23. षिक्षण महर्शी डाॅ. बापूजी साळुंखे काॅलेज मिरज यांनी आयोजित केलेल्या एक दिवसीय  आंतरराश्ट्रीय काॅन्फरन्समध्ये ‘‘ सांस्कृतिक पर्यावरण आणि समकालीन कथा’’ या विशयी रिसर्च पेपर प्रकाषित 20 आक्टों 2018 .
  24. डी. पी. भोसले काॅलेज, कोरेगाव भाशा विभागांच्या विद्यमाने दोन दिवसीय आंतरराश्ट्रीय चर्चासत्रात ‘‘समकालीन ग्रामीण कथेतील स्त्री जीवन’’षेाधनिबंध प्रकाषित व  सहभाग 2 व 3 एप्रिल 2019.
  25. समीर गांधी काले महाविद्यालय, माळषिरस, आयोजित एक दिवसीय राश्ट्रीय परिशद ‘‘समकालीन ग्रामीण कथेतील स्त्री जीवन’’षेाधनिबंध प्रकाषित व  सहभाग 7 जानेवारी  2020. 
  26.संत मुक्ताबाई आर्टस अँड काॅमर्स काॅलेज,मुक्ताईनगर आयोजित एक दिवसीय वेबीनार मध्ये ‘‘स्त्री वादी साहित्याचे बदलते आयाम ’’षोधनिबंध प्रकाषित व सहभाग- जून 2020.