Email : rajeramrao@gmail.com
Phone : 02344 - 246251

Junior Teaching Staff

 

Sr.No Name of the Teachers
1 Shri. Dhangond Kadappa Malkappa
2 Shri. Shaikh Sameer Abdulkayyum
3 Shri. Sawant Pandurang Appasaheb
4 Shri. Mane Bhanudas Laxman
5 Shri. Bamane Suresh Maruti
6 Shri Patil Babasaheb Bhagvantrao
7 Shri. Teli Ashok Dhanappa
8 Shri. Khatib Afatab Nasaruddin
9 Smt. Karape Archana Bapurao
10 Shri. Javanjal Namdev Abasaheb
11 Shri. Vasave Dinesh Chandrasing
12 Shri. Patil Babasaheb Raosaheb
13 Shri. Kesarker Dattatray Annappa
14 Shri. Jadhav Manoj Arun
15 Shri. Jadhav Prakash Appasheb
16 Miss. Mali Megha Mallappa
17 Miss. Mote Jayashri Tukaram
18 Shri. Dhangond Kadappa Malkappa
19 Shri. Shaikh Sameer Abdulkayyum
20 Shri. Sawant Pandurang Appasaheb
24 Shri. Mane Bhanudas Laxman