Email : rajeramrao@gmail.com
Phone : 02344 - 246251

Best Achivement of Cadets

 

Placement (2022-2023)
Sr. No.  Regt. No  Name of Cadet  Dept.
1 MH19SDA564479 CHAVAN ASHMITA KRUSHNAJI NAVY
2 MH19SDA564456 KHANDEKAR NAGAPPA SHIVAJI ARMY
3 MH21SDAMANE MANE VISHAL VINAYAK ARMY
4 MH19SDA564466 KOLI MAHESH SHANKAR ARMY
5 MH17SDA564473 KHOT MAHESH HANMANT ARMY
6 MH17SDA564487 VAGARE GANESH APPASO ARMY
7 MH17SDA564492 GADADE NITIN SUNIL ARMY
8 MH21SDA564563 JANKAR DIPAK SATYAPA ARMY
9 MH19SDA564459 KITTURE NAVANATH ARMY
10 MH20SDA564622 GALAVE MAHESH SUBHASH ARMY
11 MH21SDA564557 LONDHE ASHISH AJIT ARMY
12 MH19SDA564481 BHOSALE PRIYANKA SANJAY NAVY

 

 

 Placement (2020-2021)
Sr. No.  Regt. No  Name of Cadet  Dept.
1  MAH/SD/17/564482   Cdt. Gadade Rahul Ganapati  MEG
2  MAH/SD/17/564493  SUO Patil Vishal Vilas  PARA
3  MAH/SD/17/564491   Cdt. Pol Swaraj Sajjan  PARA
4  MAH/SD/17/564494  Cdt. Hubale Dhanaji Bajarang   EME

 

Placement (2021-2022)
Sr. No.  Regt. No  Name of Cadet  Dept.
1  MAH/SD/19/564453 Cdt. Khandekar Akshay Annaso  MEG

 

 Placement  (2019-2020)
Sr. No.  Regt. No  Name of Cadet  Dept.
1  MAH/SD/17/564479  Cdt. Waghmode Samadhan Shantaram  MEG
2  MAH/SD/18/564518  Cdt. Kamble Sachin Shamrao  PARA
3  MAH/SD/18/564509  Cdt. Gurav Sourabh Neminath  PARA
4  MAH/SD/18/564502  Cdt. Uthale Mahesh Rajaram  EME
5  MAH/SD/19/564467  Cdt. Bandgar Sachin Babaso  EME
6  MAH/SD/16/564401  Cdt. Ghatge Rohit Sukhdev  ARMD
7  MAH/SD/17/564479  Cdt. Bhosale Shankar Hanmant  Maratha L A

 

Placement  (2018-2019)
Sr. No.  Regt. No  Name of Cadets  Dept.
1 MAH/SD/18/564505 KORE SUNIL ANNAPPA INF
2 MAH/SD/18/564517 BHUSNUR SAMADHAN DAMODAR INF
3 MAH/SD/16/564458 GADADE DATTATRAYA BAPU EME
4 MAH/SD/16/564463 GHATAGE ROHIT SUKHDEV CORE
5 MAH/SD/16/564456 BHOSALE SHANKAR HANMANT INF
6 MAH/SD/16/564451 SHINDE ANIL APPASO EME
7 MAH/SD/18/564508 LOKHANDE SURESH BAJIRAO INF
8 MAH/SD/15/142620 HAJARE SUNIL SUKHADEV 9 MARATHA BN
9 MAH/SD/15/142618 SHEJUL SUDHAKAR SARJERAO BEG
10 MAH/SD/15/142602 OLEKAR VIJAY DEVAPPA INF
11 MAH/SD/15/142601 SALUNKHE SUDAM SHIVAJI INF
12 MAH/SD/15/142611 SHINDE PRAKASH MOHAN INF
13 MAH/SD/15/142610 BANDGAR MOHAN SURYABA PARA
14 MAH/SD/15/142623 PUJARI RAHUL NAMDEV INF
15 MAH/SD/17/564483 PATIL DHANAJI TUKARAM CORE
16 MAH/SD/15/142640 MANE VISHAL HIMMAT INF
17 MAH/SD/15/142604 MALI AHINANDAN  SANJAY PARA
18 MAH/SD/15/142613 PAWAR AJIT DHANAJI INF